LBE (CSS Enhanced) ZenCash Block Explorer

ZenCash Transaction 211d41dfbbe51d444e67fbc39c2069ed21b13718f060464edf8b744e46ea5057

txid 211d41dfbbe51d444e67fbc39c2069ed21b13718f060464edf8b744e46ea5057
locktime 121116
version 1
Inputs Outputs
address value
znkp9zLKAyY493AgZv4jV7eyZLqdsKJKPqs 0.0105334
znRK3juff8c61Jdyd3BLKTAw7iELC26xeNW 11.43760604
address value
znYmEdyBHKpJtmZDh5BG22tDADaFPfeb246 1.70311421
znVJF6W3dAikxmUjGRgZmJtoh69WE69HPiE 3.64680384
znZgEvkVDEiZao1AN5ZKPrFSb1twTRYHwYa 5.32071084
znbjXFfV1jck6Jw966HKrQCb1mC9Hn7Lxpq 0.01103063
zniMhrosE1K9cNGVdtDmdWraYWpq1BnmZAq 0.22187322
znkzMJdBaSSS6TtEMaKMve91vGX8dXMF5kC 0.16136234
zndMbKAP8VMEJsv3vdGZvdENtwQYFvNLpqt 0.2622138
znVKgB4x6DD2FDrsDvCbbDeKkReLBhCQnVi 0.12102175